เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ บจก.

เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ บจก.

บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร และชุมนุมด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้
     1. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
     2. ป้องกัน ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
     3. ติดตาม และทบทวนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     4. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     5. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

121/34 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สินค้าที่รับซื้อ

สินค้าที่รับซื้อ

ชื่อ : สินค้าที่รับซื้อ
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 

รับซื้อเศษเหล็ก เศษเหล็กเก่า เหล็กที่ไม่ใช้แล้ว เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน สำนักงาน

สินค้าที่รับซื้อ

ชื่อ : สินค้าที่รับซื้อ
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 

รับซื้อเศษเหล็ก เศษเหล็กเก่า เหล็กที่ไม่ใช้แล้ว เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน สำนักงาน

บริการรับทำลายสินค้า

บริการรับทำลายสินค้า

ชื่อ : บริการรับทำลาย
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
บริการรับทำลายเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรถบริการถึงที่

บริการรับทำลายสินค้า

ชื่อ : บริการรับทำลาย
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
บริการรับทำลายเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรถบริการถึงที่

บริการรับกำจัดขยะ

บริการรับกำจัดขยะ

ชื่อ : บริการรับกำจัดขยะ
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
บริการรับกำจัดขยะ รับกำจัดและทำลายขยะในโรงงาน มีรถบริการรับถึงที่

บริการรับกำจัดขยะ

ชื่อ : บริการรับกำจัดขยะ
รุ่น : -
ราคา : -

รายละเอียด : 
บริการรับกำจัดขยะ รับกำจัดและทำลายขยะในโรงงาน มีรถบริการรับถึงที่