ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ บจก.

ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ บจก.

ผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดน้ำ,ชนิดเกล็ด และชนิดเม็ด ก๊าซไฮโดรเจน โซเดียมไฮโปคลอไรต์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4