พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ บจก.

เลขที่ 29/4 ถนนชากกลาง-มิตรประชา

รายละเอียด

การจัดการเศษวัสดุ รวมถึงให้บริการขนย้ายและขนส่งประเภทไม่อันตราย (Non-Harzardous Waste) ให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก