โรงงานระยอง
โรงงานชลบุรี
โรงงานปราจีนบุรี
โรงงานฉะเชิงเทรา

เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ บจก.

แสดง 1 จากทั้งหมด 1 บริษัท
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
121/34 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร และชุมนุมด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้
     1. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
     2. ป้องกัน ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
     3. ติดตาม และทบทวนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     4. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     5. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ