ไฮโดรเคม โซลูชั่น บจก.

35 watchaklukya Rd. T.Huaypong Muang.Rayong 21150 Thailand

รายละเอียด

ประกอบกิจการเกี่ยวกับล้างทำความสะอาดระบบผลิตด้วยน้ำแรงดันสูงและสารเคมี