ไออาร์พีซี บมจ.

299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียด

กลุ่มโรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี