โอะทิค (ไทยแลนด์) บจก.

เลขท่ี 7/381 หมู่ 6 ต.มาบยาง พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ สําหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและอุตสาหกรรมอ่ื่นๆ